Skip to content
Book donation
Book donation icon

Choi Ming Shopping Centre, Tiu Keng Leng (15/02/2022)

Choi Ming Shopping Centre, Tiu Keng Leng (15/02/2022)
AddressSales Venue A, 2/F, Choi Ming Shopping Centre, 1 Choi Ming Street, Tiu King Leng
Opening hour11:30 - 18:00
Phone2710-1234