Skip to content
Book donation
Book donation icon

Kai Tin Shopping Centre, Lam Tin (23 - 24/08/2021)

Kai Tin Shopping Centre, Lam Tin (23 - 24/08/2021)
AddressVenue C, 2/F, Kai Tin Shopping Centre, 50 Kai Tin Road, Lam Tin
Opening hour11:30 - 18:00
Phone2710-1234